Youniversity logo

Efektywna komunikacja wewnętrzna w firmie

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2023


Nie sposób przecenić roli efektywnej komunikacji w firmie. Płynny przepływ informacji między członkami organizacji usprawnia współpracę, poprawia jakość zarządzania, doprowadza do szybszego rozwiązywania problemów, a dodatkowo buduje zaufanie w firmie. Ten rodzaj komunikacji, nazywany komunikacją wewnętrzną, może przybierać różne formy, najważniejsze jednak, by cechowały ją jasność przekazu, otwartość i empatia. Czy usprawnienie komunikacji w firmie może przynieść korzyści zarówno w relacjach, jak i wynikach?


W Artykule:

 • Komunikacja wewnętrzna to wszystko to, co składa się na proces przekazywania informacji, poleceń, a nawet idei czy poglądów między różnymi członkami organizacji.
 • Wymiana informacji zachodzi zarówno na płaszczyźnie wertykalnej – między różnymi poziomami hierarchii – jak i horyzontalnej, czyli między pracownikami na tym samym poziomie hierarchii w organizacji.
 • Komunikacja w firmie może przybierać różne formy, z których każda sprawdza się lepiej lub gorzej, ale zawsze należy dobierać ją do sytuacji.
 • Dobra komunikacja przynosi firmie liczne korzyści i odgrywa istotną rolę w jej skutecznym funkcjonowaniu i osiąganiu celów. Jest kluczowym czynnikiem sukcesu dla każdej organizacji, przyczyniając się do efektywności, zaufania, harmonii, a nawet innowacyjności.
 • Komunikacja wewnętrzna powinna być zgodna z celami i strategią firmy. Ważne jest określenie, jakie informacje i komunikaty są istotne dla pracowników, jakie cele mają być osiągnięte poprzez komunikację wewnętrzną i w jaki sposób ma się przyczyniać do realizacji strategii organizacji.
 • Coraz popularniejszy w Polsce storytelling z powodzeniem można zastosować również w projektowaniu komunikacji w organizacji. Opowieści są łatwiejsze do zapamiętania i przyswajania niż suche fakty i dane, a jeśli dodatkowo zaangażują emocje, droga do zbudowania mocnej więzi między pracownikami a firmą staje się prostsza.
 • W artykule pokazujemy też, jak wykorzystać umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi w codziennej komunikacji wewnątrz firmy.

Spis treści:

 1. Czym jest komunikacja wewnętrzna w organizacji?
 2. Profesjonalna i precyzyjna komunikacja wewnętrzna – korzyści
 3. Projektowanie komunikacji wewnętrznej – co brać pod uwagę?
 4. Storytelling – jak wykorzystać w komunikacji w firmie?
 5. Komunikacja w firmie a wystąpienia publiczne

Zobacz też: Rola mediatora w organizacji


Czym jest komunikacja wewnętrzna w organizacji?

Komunikacja wewnętrzna to wszystko, co składa się na proces przekazywania informacji, poleceń, a nawet idei i poglądów między różnymi członkami organizacji. Wymiana informacji zachodzi zarówno na płaszczyźnie wertykalnej – między różnymi poziomami hierarchii – jak i horyzontalnej, czyli między pracownikami na tym samym poziomie hierarchii.

Niektórzy nawet uznają komunikację wewnętrzną za część działań PR-owych firmy. Jest tak dlatego, że cele obu tych praktyk pokrywają się. Działania komunikacji wewnętrznej, poprzez swój wpływ na zaangażowanie i lojalność pracowników oraz harmonię w organizacji, poprawiają wizerunek firmy wewnątrz jej własnej struktury.


komunikacja wewnętrzna

Narzędzia komunikacji wewnętrznej

Komunikacja w firmie może przybierać różne formy, z których każda może sprawdzać się lepiej lub gorzej i zawsze należy dobrać ją do sytuacji. Oto niektóre z nich:

 • e-maile – raczej tradycyjny, ale nadal powszechnie stosowany sposób komunikacji,
 • komunikatory – takie jak Slack, Microsoft Teams czy Google Chat, które umożliwiają natychmiastową komunikację tekstową, a także udostępnianie plików, tworzenie grupowych dyskusji i integrację z innymi narzędziami,
 • systemy zarządzania projektami – należy do nich Asana, Trello czy Jira, które pozwalają na sprawną komunikację w ramach projektów, śledzenie postępów, przypisywanie zadań i komentarze,
 • wideokonferencje – platformy takie jak Zoom, Microsoft Teams czy Google Meet pozwalają na organizację wideokonferencji, wirtualnych spotkań i prezentacji dla pracowników znajdujących się w różnych lokalizacjach,
 • Intranet – czyli wewnętrzna strona internetowa firmy, na której można udostępniać informacje, aktualności, dokumenty, formularze i inne zasoby dla pracowników,
 • spotkania twarzą w twarz – nie zapominajmy o najbardziej klasycznej formie spotkań, czyli spotkaniach osobistych w biurze, które pozwalają na bezpośrednią interakcję i dzięki temu szczególnie wpływają na budowanie relacji i lepsze wzajemne rozumienie się pracowników.

Profesjonalna i precyzyjna komunikacja wewnętrzna – korzyści

Dobra komunikacja przynosi firmie liczne korzyści i odgrywa istotną rolę w jej skutecznym funkcjonowaniu i osiąganiu sukcesów. Jest kluczowym czynnikiem sukcesu dla każdej organizacji, przyczyniając się do efektywności, zaufania, harmonii, a nawet innowacyjności.


Efektywna współpraca

Dobra komunikacja umożliwia pracownikom efektywną współpracę i wymianę informacji. Kiedy wszyscy w firmie są w stanie jasno komunikować swoje oczekiwania, cele i zadania, łatwiej jest osiągać zamierzone rezultaty. Poprawiona komunikacja prowadzi również do zwiększenia zaangażowania i motywacji pracowników, co wpływa na efektywność całej organizacji.


Rozwiązywanie problemów

Dobre umiejętności komunikacyjne pozwalają na skuteczne rozwiązywanie problemów wewnątrz firmy. Kiedy wszyscy pracownicy są w stanie wyrazić swoje obawy, sugestie i przemyślenia, łatwiej jest znaleźć rozwiązania, które uwzględniają różne perspektywy i doświadczenia. Otwarta komunikacja pomaga również w identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń i szybkim reagowaniu na nie, co pozwala uniknąć większych problemów w przyszłości.


Budowanie zaufania

Dobra komunikacja w firmie buduje zaufanie między pracownikami i zespołami a zarządem. Kiedy informacje są przekazywane transparentnie i regularnie, tworzy się atmosfera przejrzystości i uczciwości. To zaufanie stwarza podstawy dla dobrych relacji wewnątrz organizacji, zwiększa lojalność pracowników i przyczynia się do lepszej atmosfery pracy.


Lepsze zarządzanie

Komunikacja odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu firmą. Jeśli kierownictwo będzie jasno komunikować cele i oczekiwania, pracownicy będą równie dobrze znali wytyczne do działania. Jasno przekazywane powinny być także zasady panujące w firmie, a także polityka, którą ta się kieruje. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i konfliktów. Skuteczne komunikowanie się na wszystkich poziomach hierarchii organizacyjnej pozwala również kierownictwu na lepsze zrozumienie potrzeb i obaw pracowników.


Innowacja i kreatywność

Dobra komunikacja sprzyja rozwijaniu innowacyjności i kreatywności w firmie. Kiedy pracownicy mają możliwość dzielenia się pomysłami i uwagami, powstaje atmosfera sprzyjająca generowaniu nowych rozwiązań i ulepszeń. Otwarta komunikacja umożliwia wymianę perspektyw i inspiruje do myślenia poza utartymi schematami, co może prowadzić do rozwoju firmy i odkrywania nowych szans na rynku.


Projektowanie komunikacji wewnętrznej – co brać pod uwagę?

Jeżeli chcemy stworzyć skuteczne i dopasowane do organizacji rozwiązania komunikacyjne, przy projektowaniu komunikacji wewnętrznej koniecznie musimy wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby i kontekst firmy.


Cel i strategia firmy

Komunikacja wewnętrzna powinna być zgodna z celami i strategią firmy. Ważne jest określenie, jakie informacje i komunikaty są istotne dla pracowników, jakie cele mają być osiągnięte poprzez komunikację wewnętrzną i w jaki sposób ma się przyczyniać do realizacji strategii organizacji.

Cele i strategia firmy są ściśle powiązane z komunikacją wewnętrzną, gdyż efektywna komunikacja jest istotna dla realizacji tych celów i wdrożenia strategii. Współczesne organizacje muszą dostosować swoje systemy komunikacji wewnętrznej, aby sprawnie przekazywać informacje o celach i strategii raz angażować pracowników w proces realizacji tych zamierzeń.

Komunikacja wewnętrzna powinna być zatem ukierunkowana na przekazywanie jasnych i spójnych informacji na temat celów firmy, jej strategii oraz oczekiwanych wyników. Ponadto, komunikacja wewnętrzna powinna umożliwiać pracownikom wyrażanie opinii, zadawanie pytań oraz wymianę pomysłów, co przyczyni się do lepszego zrozumienia strategii i zaangażowania w jej realizację.

Ważnym aspektem jest również monitorowanie efektywności komunikacji wewnętrznej oraz jej dostosowywanie do zmieniających się potrzeb organizacji. Regularne analizowanie i ocenianie systemu komunikacji pozwala na wprowadzenie usprawnień, które sprzyjają osiągnięciu celów firmy i wdrożeniu strategii.


Kultura organizacyjna

Podczas projektowania komunikacji wewnętrznej ważne jest uwzględnienie kultury organizacyjnej. Komunikacja powinna być zgodna z wartościami i normami obowiązującymi w firmie. Kultura organizacyjna odgrywa kluczową rolę w projektowaniu komunikacji wewnętrznej, ponieważ wpływa na sposób, w jaki pracownicy interpretują i przekazują informacje.

Właściwe zrozumienie kultury organizacyjnej pozwala na opracowanie efektywnych strategii komunikacji, które są spójne z wartościami, przekonaniami i zachowaniami panującymi w organizacji. W praktyce oznacza to, że kultura organizacyjna wpływa na wybór kanałów komunikacji, ton przekazu oraz na poziom otwartości i zaangażowania pracowników w proces komunikacji. Dlatego też, w procesie projektowania komunikacji wewnętrznej, należy uwzględnić specyfikę kultury organizacyjnej, aby stworzyć system, który będzie sprzyjał wymianie informacji, budowaniu zaufania oraz wzmacnianiu poczucia przynależności do organizacji.


Komunikacja dwukierunkowa

Komunikacja wewnętrzna powinna być dwukierunkowa. Powinna umożliwiać pracownikom zarówno otrzymywanie informacji, jak i udzielanie swojego głosu. Pracodawca powinien zapewnić kanały feedbacku, formy dialogu i możliwość aktywnego uczestnictwa pracowników w procesie komunikacji.

Dwukierunkowa komunikacja wewnętrzna oznacza, że informacje przepływają zarówno od kierownictwa do pracowników, jak i od pracowników do kierownictwa. Tego rodzaju komunikacja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizacji, ponieważ sprzyja wzajemnemu zrozumieniu, zaangażowaniu oraz efektywności działań.

Oto najważniejsze powody, dla których komunikacja wewnętrzna powinna być dwukierunkowa:

 • budowanie zaufania i lojalności – otwarta i transparentna komunikacja między kierownictwem a pracownikami pomaga w budowaniu zaufania oraz poczucia przynależności do organizacji,
 • zwiększenie zaangażowania – umożliwienie pracownikom wyrażania swoich opinii i uczestniczenia w procesie decyzyjnym sprawia, że czują się bardziej zaangażowani w realizację celów firmy,
 • poprawa efektywności – dwukierunkowa komunikacja pozwala na szybsze rozwiązywanie problemów, uzyskanie informacji zwrotnej oraz lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników,
 • innowacyjność – wymiana pomysłów i opinii między różnymi szczeblami organizacji może prowadzić do nowych rozwiązań i innowacji, które przyczyniają się do rozwoju firmy,
 • rozwój pracowników – komunikacja dwukierunkowa umożliwia pracownikom zdobycie informacji na temat swojej pracy, oczekiwań oraz możliwości rozwoju zawodowego, co wpływa na ich motywację i satysfakcję.

Dwukierunkowa komunikacja wewnętrzna może obejmować różne formy, takie jak spotkania, ankiety, platformy do komunikacji online czy skrzynki sugestii. Ważne jest, aby dostosować narzędzia i metody komunikacji do specyfiki organizacji oraz potrzeb pracowników.


komunikacja wewnętrzna

Wybór odpowiednich narzędzi komunikacji wewnętrznej

W zależności od potrzeb organizacji i charakteru komunikacji należy odpowiednio dobierać narzędzia komunikacyjne. Ważne jest, żeby uwzględnić preferencje pracowników oraz upewnić się, że stosowane środki komunikacji będą użyteczne i dostępne dla wszystkich.

W celu zapewnienia efektywnej komunikacji wewnętrznej w organizacji, warto więc zastosować różne narzędzia, które ułatwią przepływ informacji pomiędzy pracownikami i kierownictwem.

Oto kilka przykładów skutecznych narzędzi komunikacji wewnętrznej:

 • spotkania i konferencje – regularne spotkania zespołowe oraz konferencje pozwalają na bezpośrednią wymianę informacji, dyskusje na temat celów i strategii firmy oraz omówienie problemów i rozwiązań,
 • e-mail – e-mail jest podstawowym narzędziem komunikacji wewnętrznej, które umożliwia szybkie przesyłanie informacji, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym,
 • Intranet – wewnętrzna sieć komputerowa firmy, która umożliwia udostępnianie informacji, dokumentów oraz aktualności związanych z działalnością organizacji,
 • platformy komunikacyjne – takie jak Slack, Microsoft Teams czy Google Workspace, które umożliwiają komunikację w czasie rzeczywistym, organizowanie spotkań online oraz współpracę nad dokumentami i projektami,
 • tablice ogłoszeń – zarówno fizyczne, jak i cyfrowe tablice ogłoszeń, na których można umieszczać informacje o aktualnych wydarzeniach, osiągnięciach czy ważnych zmianach w organizacji,
 • ankiety i kwestionariusze – narzędzia służące do zbierania informacji zwrotnej od pracowników na temat różnych aspektów działalności firmy oraz jej kultury organizacyjnej,
 • szkolenia i warsztaty – organizowanie szkoleń i warsztatów pozwala na przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do realizacji celów firmy, a także na zacieśnienie więzi między pracownikami,
 • skrzynka sugestii – zarówno w formie fizycznej, jak i cyfrowej, umożliwiająca pracownikom zgłaszanie swoich pomysłów, opinii oraz uwag dotyczących organizacji,
 • media społecznościowe i aplikacje mobilne – wykorzystanie mediów społecznościowych oraz dedykowanych aplikacji mobilnych do komunikacji wewnętrznej może ułatwić kontakt z pracownikami, zwłaszcza w przypadku dużych organizacji lub pracy zdalnej.

Wybór odpowiednich narzędzi komunikacji wewnętrznej zależy od specyfiki organizacji, potrzeb pracowników oraz celów komunikacyjnych. Ważne jest, aby dostosować narzędzia do oczekiwań oraz preferencji komunikacyjnych pracowników, a także monitorować ich skuteczność i wprowadzać ewentualne zmiany w celu poprawy komunikacji wewnętrznej.


Jasność i spójność przekazu

Komunikacja wewnętrzna powinna być jasna, zrozumiała i spójna. Aby uniknąć nieporozumień i dezinformacji, wiadomości i informacje powinny być przekazywane w sposób klarowny i zgodny z intencjami.

Jasność i spójność przekazu są niezwykle istotne. Zapewnienie jasności oraz spójności informacji przekazywanych pracownikom wpływa na ich zrozumienie, zaangażowanie oraz efektywność w pracy.

Jasność przekazu oznacza przekazywanie informacji w sposób prosty, zrozumiały i jednoznaczny. Można ją osiągnąć przez:

 • używanie prostego i zrozumiałego języka, unikanie żargonu i skomplikowanych terminów,
 • organizowanie informacji w logicznej kolejności,
 • wyjaśnianie celów, oczekiwań oraz konsekwencji dla pracowników,
 • zapewnienie jasnych instrukcji oraz wytycznych dotyczących realizacji zadań i projektów,
 • zachęcanie do zadawania pytań oraz udzielania informacji zwrotnej w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności.

Spójność przekazu to inaczej konsekwencja w przekazywaniu informacji oraz utrzymanie jednolitego tonu i stylu komunikacji. W osiągnięciu i utrzymaniu spójności przekazywanych informacji pomocne będą:

 • utrzymanie konsekwencji w przekazywaniu informacji na różnych kanałach komunikacji wewnętrznej (e-mail, spotkania, intranet itp.),
 • stosowanie jednolitej terminologii oraz definicji w całej organizacji,
 • zapewnienie, że wszyscy członkowie kierownictwa przekazują spójne informacje oraz wytyczne,
 • regularne aktualizowanie informacji oraz komunikowanie zmian w sposób jasny i zrozumiały dla pracowników,
 • wspieranie kultury otwartej komunikacji, która pozwala na wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości oraz zapobiega przekazywaniu sprzecznych informacji.

Jasność i spójność przekazu w komunikacji wewnętrznej firmy są niezbędne dla budowania zaufania, zrozumienia oraz współpracy między pracownikami i kierownictwem. Dobre praktyki komunikacyjne przyczyniają się do lepszego funkcjonowania organizacji oraz osiągania celów biznesowych.


Personalizacja i segmentacja

Personalizacja i segmentacja komunikacji wewnętrznej są strategiami, które mają na celu dostosowanie przekazu do potrzeb oraz oczekiwań różnych grup pracowników w organizacji. Dzięki tym technikom, komunikacja staje się bardziej efektywna, angażująca i skuteczna.

Personalizacja polega na dostosowywaniu komunikacji do indywidualnych potrzeb, preferencji oraz sytuacji pracowników. Może obejmować:

 • uwzględnianie imienia, stanowiska oraz innych danych pracownika w komunikacji,
 • dostarczanie informacji, które są bezpośrednio związane z rolą, zadaniami oraz celami danego pracownika,
 • dostosowywanie formy oraz kanałów komunikacji do preferencji pracowników.

Segmentacja polega na podziale pracowników na różne grupy według określonych kryteriów, takich jak stanowisko, dział, lokalizacja czy poziom doświadczenia. Segmentacja ma na celu:

 • zapewnienie, że informacje są kierowane do odpowiednich grup pracowników, którzy są bezpośrednio zainteresowani danym tematem lub zadaniem,
 • ułatwienie dostarczania spersonalizowanych informacji oraz wsparcia dla różnych segmentów pracowników,
 • zwiększenie zaangażowania oraz zrozumienia przekazu poprzez dostarczanie informacji, które są istotne i wartościowe dla danej grupy pracowników.

komunikacja wewnętrzna

4 najważniejsze korzyści płynące z personalizacji i segmentacji komunikacji wewnętrznej:

 1. Zwiększenie zaangażowania pracowników – dostarczanie spersonalizowanych oraz istotnych informacji zwiększa prawdopodobieństwo, że pracownicy będą angażować się w komunikację oraz lepiej zrozumieją przekaz.
 2. Poprawa efektywności komunikacji – dostosowanie komunikacji do potrzeb oraz oczekiwań pracowników pozwala na skuteczniejsze przekazywanie informacji oraz osiąganie celów komunikacyjnych.
 3. Budowanie zaufania i relacji – personalizacja oraz segmentacja komunikacji pokazują pracownikom, że organizacja zwraca uwagę na ich potrzeby oraz wartości, co przyczynia się do budowania zaufania oraz relacji między pracownikami a kierownictwem.
 4. Lepsze zrozumienie potrzeb pracowników – analiza danych oraz informacji zwrotnej zebranych w wyniku personalizacji i segmentacji komunikacji pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb, oczekiwań oraz preferencji komunikacyjnych pracowników.

Wprowadzenie personalizacji i segmentacji komunikacji wewnętrznej w organizacji może przyczynić się do lepszego zrozumienia przekazu, większego zaangażowania pracowników oraz osiągania celów komunikacyjnych.


Regularność i systematyczność

Ważne jest utrzymanie regularności i systematyczności w komunikacji wewnętrznej. Zaplanowane terminy, regularne aktualizacje i powtarzanie kluczowych informacji sprawiają, że przekaz jest bardziej skuteczny.


Storytelling – jak wykorzystać w komunikacji w firmie?

Coraz popularniejszy w Polsce storytelling z powodzeniem można zastosować również w projektowaniu komunikacji w organizacji. Storytelling w komunikacji wewnętrznej organizacji odnosi się do wykorzystania opowieści i narracji w celu angażowania pracowników, budowania relacji i przekazywania informacji wewnątrz firmy. Technika ta opiera się na elementach narracji, emocji i wartości, które angażują odbiorców, budują więzi z firm i inspirują do podjęcia działań.

Opowieści są łatwiejsze do zapamiętania i przyswajania niż suche fakty i dane, a jeśli dodatkowo zaangażują emocje, droga do zbudowania mocnej więzi między pracownikami a firmą staje się prostsza.


komunikacja wewnętrzna

Rodzaje historii, które można wykorzystać do budowania kultury organizacyjnej i zwiększania zaangażowania pracowników:


Opowieść o historii firmy

Opowiedzenie historii firmy może pomóc pracownikom zrozumieć jej korzenie, wartości i cele. W formie opowieści możesz przekazać, jak firma została założona, jakie były jej wyzwania i sukcesy, oraz jakie wartości kierują jej działaniami. Taka historia może pomóc w budowaniu więzi i większego zaangażowania pracowników.


Opowieść o misji i wartościach firmy

Storytelling może być też użytecznym narzędziem do komunikacji misji i wartości organizacji. Opowiedz historię, która ilustruje, jak firma realizuje swoją misję lub jakie wartości są kluczowe dla jej funkcjonowania. Pomoże to pracownikom lepiej zrozumieć, w jaki sposób ich codzienne działania wpisują się w większy cel i buduje poczucie przynależności.


Opowieść o sukcesach pracowników

Wprowadzanie storytellingu do komunikacji wewnętrznej może polegać na podkreślaniu sukcesów i osiągnięć pracowników. Możesz regularnie publikować historie pracowników, którzy osiągnęli wspaniałe rezultaty lub przyczynili się do sukcesu firmy. To nie tylko motywuje innych pracowników, ale także buduje kulturę uznania i doceniania w organizacji.


Opowieść o zmianach i wyzwaniach

Kiedy firma wprowadza zmiany lub staje w obliczu wyzwań, storytelling pomaga w skutecznej komunikacji tych informacji. Opowiedz historię, która przedstawia, dlaczego zmiana jest konieczna lub jak firma radzi sobie z trudnościami. Poprzez umieszczenie zmian i wyzwań w kontekście narracyjnym, pracownicy mogą lepiej zrozumieć powody tych działań i łatwiej zaakceptować zmiany.


Opowieść o produktach lub usługach

Jeśli firma wprowadza nowy produkt lub usługę, storytelling może pomóc w przekazaniu informacji na temat ich wartości i korzyści. Opowiedz historię, która pokazuje, jak produkt lub usługa rozwiązuje problemy klientów lub jakie ma znaczenie dla użytkowników. To może pomóc pracownikom lepiej zrozumieć, dlaczego to, co robią, jest ważne i jak przyczynia się do sukcesu firmy.


Youniversity - bezpłatna konsultacja

Komunikacja w firmie a wystąpienia publiczne

Znaczna część komunikacji wewnętrznej ma formę bezpośredniego kontaktu. Niezależnie od tego, czy są to cykliczne spotkania statusowe, prezentacje misji, wizji czy strategii firmy, prowadzenie warsztatów, motywowanie współpracowników czy w przypadku stanowisk kierowniczych komunikacja z zarządem, decydujące dla siły przekazu będą umiejętności związane z umiejętnościami wystąpień publicznych.


Spotkania statusowe

Umiejętności wystąpień publicznych na spotkaniach statusowych w firmie pozwalają na wyraźne przekazywanie informacji w sposób zwięzły, tworzenie logicznej struktury prezentacji, utrzymywanie uwagi słuchaczy poprzez zmianę tonu głosu i mowę ciała oraz skuteczne przekazywanie emocji, co buduje więzi i zaangażowanie w zespole. Pomogą też w płynnym odpowiadaniu na pytania i skutecznym reagowaniu w stresujących sytuacjach.


Prezentacje wewnętrzne

Tu także przydatna będzie charyzma i umiejętność zaangażowania odbiorcy. Właściwa dykcja, płynność wypowiedzi, umiejętność strukturyzowania treści i efektywne korzystanie z pomocy wizualnych mogą pomóc w przekazywaniu informacji w sposób zrozumiały i przekonujący. W wygłaszaniu bardziej angażujących i skutecznych prezentacje pomoże umiejętność kontrolowania napięcia i łapania więzi z audytorium.


Spotkania zespołowe i warsztaty

W przypadku spotkań zespołowych i warsztatów umiejętności wystąpień publicznych są niezwykle przydatne w efektywnej komunikacji zespołowej. Umiejętność utrzymania uwagi słuchaczy, zadawania pogłębiających i inspirujących pytań oraz zdolność do słuchania aktywnego mogą stworzyć bardziej interaktywne i produktywne spotkania.


komunikacja wewnętrzna

Motywacyjne przemówienia

Umiejętności wystąpień publicznych są nieocenione podczas wygłaszania motywacyjnych przemówień. Właściwe korzystanie z emocji, historii i obrazów, umiejętność budowania napięcia i wywoływania pozytywnych emocji wśród słuchaczy, może pomóc w inspirowaniu i mobilizowaniu zespołu do osiągania lepszych wyników, a pewność siebie, autentyczność i umiejętność wywoływania zaufania są w tym kluczowe.


Komunikacja z zarządem

W przypadku komunikacji z wyższą kadrą menedżerską czy zarządem, umiejętności komunikacyjne mogą pomóc w skutecznym przekazywaniu informacji i zdobywaniu poparcia od osób na wyższych szczeblach struktury organizacyjnej. Wykorzystanie technik przekonywania, logicznego argumentowania i umiejętności radzenia sobie z trudnymi pytaniami czy sprzeciwami może przyczynić się do skutecznej komunikacji z kierownictwem i zyskania ich wsparcia.


Ogromne ilości komunikatów zalewają nas z każdej strony. Dodatkowo cierpimy na deficyt koncentracji, spowodowany obecnością smartfonów, które bezpardonowo kradną uwagę. Jak przebić się przez tę chmurę informacji i dotrzeć do odbiorcy ze swoim przekazem? Jak mówić, by być nie tylko zauważonym, ale również usłyszanym? Jak budować wiarygodność umożliwiającą zaangażowanie ludzi do uczestniczenia w naszej historii?

Jedynie dzięki zachowaniom charyzmatycznym jesteśmy w stanie wzbudzić zainteresowanie odbiorcy. Poznaj metodę efektywnego docierania do ludzi, zwaną „Komunikacja na 100%”.


Maciej Robakiewicz Komunikacja

Kluczem do skutecznego wykorzystania umiejętności wystąpień publicznych w komunikacji wewnętrznej jest praktyka, przygotowanie i odpowiednie dopasowanie komunikacji do odbiorców. Opanuj sztukę przygotowania interesujących prezentacji i poznaj tajniki wystąpień publicznych. Naucz się być charyzmatycznym mówcą i wykorzystać storytelling, by być uważnie słuchanym.

Pomoże Ci w tym niezwykły serial rozwojowy, Komunikacja na 100% autorstwa Macieja Robakiewicza. Maciej jest aktorem i coachem, w wyjątkowy sposób łączy świat teatru z nauką charyzmatycznego, a zarazem zrozumiałego prezentowania. Dzieląc się swoim doświadczeniem aktorskim, wykorzystuje techniki teatralne, które pomogą Ci w doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych.


Nie przegap okazji i już dziś poznaj tajniki dobrych wystąpień. Serial dostępny jest aż w dwóch sezonach, po 10 odcinków w każdym, wyłącznie w streamingowym serwisie rozwojowym Youniversity.be. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem naszego serwisu, w którym masz nieograniczony dostęp do serialu Macieja Robakiewicza, jak również setek innych seriali rozwojowych w przystępnej formie krótkich odcinków, dołącz do Youniversity >> kliknij TUTAJ


________________________________________


Bycie blisko ludzi to bardzo odpowiedzialne i stresujące zajęcie. Dodatkowo, wcale nie łatwe, przy permanentnym braku czasu, wymaganiach, zmianach priorytetów, coraz większej liczbie projektów.

Nie wiemy, co przyniesie jutro, jednak nikt nie zwalnia liderów z dowożenia wyników i jednoczesnego zajmowania się ludźmi, tworzenia środowiska pracy, w którym ludzie czują się dobrze.

Dlatego najlepsi liderzy przewodzą świadomie, podłączając ludzi do zespołu i do firmy oraz skutecznie zarządzają, mając wyniki, mniejszą rotację, wysoki poziom zdolności do adaptacji, rozwijając siebie i swoich ludzi.


Chcesz doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne? Skontaktuj się z nami, a nasze ekspertki wspólnie z Tobą przeanalizują Twoje wyzwania i pomogą znaleźć najbardziej wartościowe rozwiązanie dla Ciebie lub Twojej firmy.


Bezpłatna konsultacja

Podziel się tym artykułem z innymi!

ZADAJ NAM PYTANIE NA TEMAT WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

Leanovatica sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników, 02 -146 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000976729, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.500 PLN, NIP: 5223227909 (dalej: „Youniversity”) informuję zgodnie z zapisami Dyrektywy Cyfrowej 2019/770, iż przesłanie w ramach formularza Bezpłatnej Konsultacji wskazanych danych osobowych i uzyskanie bezpłatnej konsultacji na żądany temat, będzie uprawniało Youniversity do wykorzystania w/w danych do marketingu bezpośredniego tj. wysyłania newsletterów oraz informacji marketingowych drogą mailową i telefoniczną.